Společná vize Logo HK

Koordinátor BOZP

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Pro zadavatele staveb (stavebníky, investory) zajišťujeme výkon činnosti Koordinátora BOZP v plném rozsahu dle platné legislativy  - zákon č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.

Kdo je koordinátor BOZP?

Koordinátor BOZP společnosti MANS CZ s.r.o. je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhnout a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci.

Proč koordinátor BOZP?

K zajištění minimalizace pracovních úrazů, havárií, požárů a vzniku negativních vlivů na životní prostředí na Vaší stavbě. Praxe jednoznačně dokazuje, že přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. 

Jak pracuje koordinátor BOZP?

Koordinátor se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby. 

Koordinátor BOZP  -  fáze přípravy stavby

 • Zpracuje plán BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. včetně zásad organizace výstavby.
 • Zpracuje a předá zadavateli stavby přehled právních předpisů a informace o rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • Poskytne odborné konzultace a doporučení zpracovateli projektové dokumentace týkající se zajištění BOZP na staveništi.
 • Zajistí, popřípadě poskytne součinnost při zpracování Oznámení o zahájení prací na staveništi příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Koordinátor BOZP  -  fáze realizace stavby

 • Provádí koordinaci spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 • Podílí se na tvorbě harmonogramu prací a stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • Sleduje provádění jednotlivých činností zhotovitelů na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví při práci.
 • Upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
 • Organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP, provádí zápisy z kontrolních dnů s uvedením zjištěných nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně fotodokumentace.
 • Navrhuje opatření k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během provádění jednotlivých prací.
 • Provádí kontrolu způsobu zabezpečení staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám.
 • Provádí kontrolu dodržování plánu BOZP a jeho pravidelné aktualizace.

Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.