Společná vize Logo HK

Inženýrská činnost

Pro investory staveb (zadavatele stavby, stavebníky) zajišťujeme kompletní výkon inženýrské činnosti dle rozsahu investičního záměru nebo jen určitou část procesu.

Inženýrská činnost ve výstavbě – fáze přípravy stavby

Předprojektová příprava

 • prověření souladu investičního záměru s územním plánem v zájmovém území
 • provedení průzkumu stávajících inženýrských sítí
 • zajištění potřebných průzkumů (hydrogeologický, radonový, pedologický, apod.)
 • zajištění potřebných studií (hluková, rozptylová, apod.)
 • zajištění zaměření staveniště

Posuzování vlivů stavby na životní prostředí (proces EIA)

 • zajištění dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb. resp. zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • projednání dokumentace posuzující vliv stavby na životní prostředí se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení
 • zajištění zpracování odborného posudku - oponentury dle zákona č. 244/1992 Sb. resp. zákona č. 100/2001 Sb.
 • zajištění závěrečného stanoviska příslušného úřadu

Projektová příprava

Projektová dokumentace

 • zajištění dokumentace pro územní řízení
 • zajištění dokumentace pro stavební povolení

Územní řízení

 • projednání dokumentace pro územní řízení s vlastníky dotčených pozemků, orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • doplnění podkladů pro územní řízení dle obdržených vyjádření
 • vypracování a podaní žádosti o umístění stavby, účast na veřejném projednání stavby
 • zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

Stavební řízení

 • projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • doplnění podkladů pro stavební povolení dle obdržených vyjádření
 • vypracování a podání žádostí o stavební povolení
 • zajištění pravomocného stavebního povolení

Výběr dodavatele stavby

 • zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • provedení výběrového řízení na dodavatele stavby

Inženýrská činnost ve výstavbě – fáze realizace stavby

Technický dozor stavebníka/investora

 • zajištění řádného a odborného plnění povinností investora na stavbě a zajištění kontroly provádění celé stavby
 • protokolární předání staveniště zhotoviteli, kontrola plnění podmínek stavebních povolení, vedení kontrolních dnů
 • koordinace prací a dodávek zhotovitele, kontrola soupisů provedených prací, čerpání finančních prostředků a faktur zhotovitele
 • činnosti spojené se změnami staveb před dokončením
 • kontrola všech částí a dodávek stavby, především těch, které budou dalším postupem zakryty
 • kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,
 • vedení stavebního deníku a kontrola postupu prací dle odsouhlaseného harmonogramu
 • zajištění přejímacích řízení včetně vyhotovení zápisu a kontrola odstranění vad a nedodělků
 • kontrola vyklizení staveniště
 • činnosti spojené s kolaudací stavby a vydáním kolaudačních souhlasů, zajištění podmínek jejich plnění
 • zajištění a předání předepsaných záznamů a zápisů objednateli

Koordinátor BOZP

 • výkon činnosti Koordinátora BOZP v plném rozsahu dle platné legislativy  - zákon č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.

Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.