Společná vize Logo HK

Požární ochrana

POŽÁRNÍ OCHRANA – PO

Pro zaměstnavatele zajišťujeme poradenství a služby v oblasti PO v rozsahu platné legislativy - zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb. a vyhláška č. 23/2008 Sb.

1) Provedení vstupní analýzy s ověřením plnění požadavků platné legislativy k zajištění PO

2) Návrh a součinnost při realizaci opatření vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků

3) Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace PO:

 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Kategorizace činností podle druhu požárního nebezpečí (zvýšené nebo vysoké)
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický plán školení zaměstnanců
 • Tematický plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců v oblasti PO
 • Požární kniha

4) Provádění školení zaměstnanců v oblasti PO (vedoucí zaměstnanci, řadoví zaměstnanci, osoby zařazené do preventivních požárních hlídek)

5) Návrh a realizace bezpečnostního značení na jednotlivých pracovištích

6) Revize a prodej přenosných hasicích přístrojů (PHP)

Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.